Hvem er vi

#Ung&SundLivskraft gennemføres i et partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse og Kalundborg kommune.

Der er nedsat en lokal styregruppe i Kalundborg. Den lokale styregruppe har ansvaret for de lokale initiativer. Styregruppen er sammensat bredt med deltagelse af ungerepræsentanter, aktører fra det offentlige, frivillige organisationer, uddannelsessektor og erhvervslivet.

Der er nedsat arbejdsgrupper, som står for de indholdsmæssige aktiviteter og indsatser. Arbejdsgrupperne nedsættes i tæt samarbejde mellem unge, lokale aktører og styregruppen.

Styregruppen

Styregruppen har i fællesskab formuleret initiativets overordnede vision og målsætninger og udgør den strategiske ledelse af initiativet i kommunen. Kravene til styregruppen er, at den skal være handlekraftig og kunne træffe beslutninger, der skaber reel værdi for unge.

Principperne for al samarbejde og aktivitet i initiativet handler om:

  • Vi afsøger altid lokalt, hvilke indsatser, der allerede findes, fordi vi vil undgå ressourcespild og koordinere alle kræfter bedst muligt.
  • Vi er ambitiøse sammen med de unge – vi går det ekstra skridt i hverdagen for at nå målene.
  • Vi har altid unge med i beslutninger, design og evaluering af løsninger, fordi de unge er de bedste eksperter i eget liv.
  • Vores indsatser er altid baseret på samarbejde mellem mindst to sektorer, fordi vi tror på at 2+2=5 og sammen kan vi mere.
  • Der er altid lokalt ejerskab på et samarbejde/indsats, fordi nye indsatser og samarbejder skal kunne bære sig selv.
  • Mål og indsatser afspejler troen på unges ressourcer, fordi alle unge skal have håb og drømme for deres fremtid og det skal aktørerne omkring de unge også have på deres vegne.
  • Medlemmerne af styregruppen er altid nøglepersoner på hver deres område. Styregruppemedlemmerne skal via deres position sikre bredt ejerskab på initiativet i deres bagland
  • Vi anvender data og forskning for at øge sandsynligheden for, at vi løser de rigtige udfordringer. Vi baserer altid vores mål på bedst tilgængelige viden, fordi vi vil bruge ressourcerne mest virksomt for de unge.

Medlemmer af styregruppen

Arne HenriksenStrategi- og supportchef, Kræftens Bekæmpelse
ahs@cancer.dk
Tlf: 30 66 30 70
Ane StallknechtFagcenterchef Børn og Familie, Kalundborg Kommune
Ane.Stallknecht@kalundborg.dk
Tlf: 59 53 53 81
Peter Abildgaard AndersenRektor, Kalundborg Gymnasium
aa@kalgym.dk
Tlf: 59 55 57 22
Lisbeth TrinskærForstander, Ubberup Højskole
lisbeth@ubberup.dk
Tlf: 28 18 68 17
Linda MitensCVP GMP Partner, Novo Nordisk
lnmt@novonordisk.com
Tlf: 30756381
Julie Maria BregnhøjUnge repræsentant
Mariabregnhoj@yahoo.dk
Tlf: 28 72 07 70
Per HolmDirektør, Socialt Udviklingscenter SUS
ph@sus.dk
Tlf: 40 74 44 51
Trine WerthTømmerup idræts- og gymnastikforening
trinewerth@gmail.com
Tlf: 22 84 90 84
Ole LauritzenFormand for Kalundborgegnens Erhvervsråd
lauritzen@ka-net.dk
Tlf: 40 57 09 15
Lisbeth ThaulowSkoleleder, Firhøjskolen i Kalundborg
Lisbeth.thaulow@kalundborg.dk
Tlf: 59 26 81 75
Jens FolmanArbejdsmarkedschef Kalundborg
Jens.Folman@kalundborg.dk
Tlf: 59 53 57 50
Glen NielsenUngerepræsentant
Glennielsen92@hotmail.com
Tlf: 25790577
Denise Rosenquist LarsenUnge repræsentant
D_rosenkvist@hotmail.com
Tlf: 29 80 58 85
Hanne DollerupDirektør, Kalundborg Kommune
Hanne.dollerup@kalundborg.dk
Tlf: 59 53 44 86
Inge JohansenKalundborgegnens Erhvervsråd
ij@59550055.dk
Tlf. 51 35 04 51
Tupaarnaq LennertForstander Kalundborgegnens Produktionsskole
tl@k-p-s.dk
Tlf: 29 25 32 70
Janne LorenzenLeder af sundhedsstaben Kalundborg Kommune
Janne.lorenzen@kalundborg.dk
Tlf: 59 53 53 82
Marianne HøyerDGI Projektleder
Marianne.hoeyer@dgi.dk
Tlf: 21 99 97 38
Preben Ditlev CramonSundhedsfaglig chef, overlæge
pdc@regionsjaelland.dk
Tlf: 57875204
Pernille JensenUnge repræsentant
Pernillevigga@live.dk
Tlf: 50 47 92 23
Laila WaltherAfdelingschef, Kræftens Bekæmpelse
lwalther@cancer.dk
Tlf: 35257480
Minna SkytteRed barnet, Afd. Kalundborg
kalundborglokalforening@redbarnet.dk
Tlf: –
Rikke KogiHomeStart afd. Kalundborg
rikkekogi@hotmail.com
Tlf: 21 81 16 48

Styregruppens deltagere skal have beslutningskompetence til at kunne træffe beslutninger på deres respektive organisationers vegne, f.eks. vedr. nedsættelse af arbejdsgrupper og udpegning af medarbejdere til disse samt prioritering af ressourcer. Den skal repræsentere feltets vigtigste parter. Unge skal, som repræsentanter for målgruppen, også indgå i styregruppen. Herudover deltager partnerne også i styregruppen.

Backbonesekretariat

Et samarbejde på tværs af sektorer understøttes bedst af en gennemgående instans – et sekretariat (som i Collective Impact kaldes for backbone) – der planlægger, koordinerer, indkalder til møder, og sikrer sammenhæng i forløbet. Det daglige ansvar for initiativets fremdrift ligger i backbonesekretariatet. Backbonesekretariatet bemandes med en sekretariatsleder og yderligere to deltidsmedarbejder, der allokeres af henholdsvis kommunen og Kræftens Bekæmpelse.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne er de vigtigste enheder på det udførende niveau, idet det er igennem arbejdsgrupperne at konkrete initiativer og indsatser udvikles, planlægges, gennemføres og afrapporteres. Arbejdsgrupperne dannes løbende med afsæt i styregruppens beslutninger om indsatsområder. I forbindelse med igangsættelse af konkrete aktiviteter medvirker partnere fra lokalområdet til at planlægge og drive indsatserne.

Referencegruppe

Der nedsættes endvidere en tværgående referencegruppe bestående af eksperter på området, som skal være rådgivende for det samlede initiativ. Eksperterne skal sikre, at initiativet tager afsæt i forskningsmæssig viden og evidens fra området, og får således en rådgivende funktion ift. styregrupperne om de indsatser, der sættes i gang.